For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
CPIC Mladá Boleslav zajišťuje služby a vzdělávání pro cizince

CPIC Mladá Boleslav zajišťuje služby a vzdělávání pro cizince

Centrum na podporu integrace cizinců Mladá Boleslav nabízí pro cizince řadu služeb a kurzů. Více i v dalších jazykových mutacích se dozvíte v novém článku.

cs

CPIC Mladá Boleslav poskytuje cizincům dlouhodobě a legálně pobývajícím na území ČR zdarma služby:

Odborné sociální poradenství – náležitosti pro pobyt, bydlení, vzdělávání, školství atd.

Sociokulturní kurzy (SKK) – základní informace o ČR a dalších zajímavých tématech formou odborných přednášek

Tlumočení – v rámci sociálního poradenství a sociokulturních kurzech dochází do centra tlumočníci do: ukrajinského, ruského, vietnamského a mongolského jazyka.

Tlumočení může probíhat i po telefonu a online

Kurzy českého jazyka

 • Základní – určený pro cizince s minimální znalostí českého jazyka. Je možné
  navštěvovat kurzy jednorázově
 • Intenzivní – určený pro cizince s pokročilejší znalostí českého jazyka. Jednotlivé lekce
  na sebe navazují, je potřeba docházet pravidelně.
 • Specializované kurzy – tyto kurzy jsou určeny pro děti. Realizace těchto kurzů je přímo v centru, anebo dle domluvy na jednotlivých základních školách

 

Právní poradenství – v určených hodinách je v Centru přítomen právník, se kterým je možno
konzultovat např. pobytovou a vízovou problematiku, pracovně – právní vztahy, exekuce
apod.

Vzdělávací akce – určené pro děti, širokou a odbornou veřejnost

Internetové pracoviště a knihovna – možnost využití bezplatného přístupu k internetu, v knihovně jsou k dispozici noviny, časopisy a knihy v různých jazykových mutací

eng

Centre for the Integration of Foreigners (CPIC) Mladá Boleslav

CPIC Mladá Boleslav provides free services to foreigners residing in the Czech Republic for a long time and legally:

Specialist social counselling – residence, housing, education, etc.

Sociocultural courses (SKK) – basic information about the Czech Republic and other interesting topics in the form of expert lectures

Interpreting – as part of social counselling and socio-cultural courses, the centre provides interpreters in Ukrainian, Russian, Vietnamese and Mongolian. Interpreting can also be done over the phone and online

Czech language courses

 • Basic – designed for foreigners with minimal knowledge of the Czech language. It is possible to attend courses on a one-off basis
 • Intensive – designed for foreigners with more advanced knowledge of the Czech language. Individual lessons build on each other, it is necessary to attend regularly.
 • Specialized courses – these courses are designed for children. These courses are held directly at the centre or by arrangement at individual primary schools.

 

Legal advice – a lawyer is present at the Centre during designated hours, with whom it is possible to consult e.g. on residence and visa issues, labour-legal relations, executions, etc.

Educational events – for children, general and professional public

Internet workplace and library – free internet access, newspapers, magazines and books in various languages are available in the library

mistnost
flag1

Център за подкрепа на интеграцията на чужденци (CPIC) Млада Болеслав

CPIC Млада Болеслав предоставя безплатни услуги на чужденци, пребиваващи дългосрочно и законно в Чешката република:

Специализирано социално консултиране – пребиваване, жилище, образование и др.

Социокултурни курсове (SKK) – основна информация за Чешката република и други интересни теми под формата на експертни лекции

Устен превод – като част от социалното консултиране и социокултурните курсове, центърът осигурява преводачи на украински, руски, виетнамски и монголски език.
Устни преводи могат да се извършват и по телефона и онлайн.

Курсове по чешки език

 • Basic – предназначен за чужденци с минимални познания по чешки език. Възможно е да посещавате курсове еднократно.
 • Интензивен – предназначен за чужденци с по-напреднали познания по чешки език. Отделните уроци се надграждат един друг, необходимо е да се посещават редовно.
 • Специализирани курсове – тези курсове са предназначени за деца. Тези курсове се провеждат директно в центъра или по предварителна уговорка в отделни начални училища.

 

Правни консултации – в определените часове в Центъра присъства адвокат, с когото можете да се консултирате например по въпроси, свързани с пребиваването и визите, трудово-правните отношения, изпълнителните дела и др.

Образователни събития – за деца, широка и професионална публика

Интернет работно място и библиотека – безплатен достъп до интернет, вестници, списания и книги на различни езици са на разположение в библиотеката

flag2

Центр поддержки интеграции иностранцев (CPIC) Млада Болеслав

CPIC Mladá Boleslav предоставляет бесплатные услуги иностранцам, долгосрочно и легально
проживающим в Чехии:
Профессиональное социальное консультирование – проживание, жилье, образование и т.д.

Социокультурные курсы (SКК) – основная информация о Чехии и другие интересные темы в форме профессиональных лекций.

Устный перевод – в рамках социального консультирования и социокультурных курсов центр предоставляет переводчиков на украинский, русский, вьетнамский и монгольский языки. Устный перевод также может осуществляться по телефону и в режиме онлайн

Курсы чешского языка

 • Базовый – предназначен для иностранцев с минимальными знаниями чешского
  языка. Возможно посещение курсов на разовой основе.
 • Интенсивный – предназначен для иностранцев, владеющих чешским языком на более высоком уровне. Индивидуальные занятия следуют друг за другом, необходимо регулярно посещать.
 • Специализированные курсы – эти курсы предназначены для детей. Реализация этих курсов прямо в центре или по предварительной записи в отдельных начальных школах.

 

Юридическая консультация – в определенные часы в Центре присутствует юрист, с которым можно проконсультироваться, например, по вопросам проживания и визы, трудоустройства – правовые отношения, исполнение и т. д.

Образовательные мероприятия – предназначены для детей, широкой и
профессиональной общественности.

Интернет-рабочее место и библиотека – возможность использования бесплатного доступа в Интернет, в библиотеке доступны газеты, журналы и книги на разных языках.

uk

Центр підтримки інтеграції іноземців (CPIC) Млада Болеслав

CPIC Млада Болеслав надає безкоштовні послуги іноземцям, які проживають в Чеській
Республіці протягом тривалого часу і на законних підставах:

Соціальне консультування з фахівцями – вимоги до проживання, житла, освіти, шкільної програми тощо.

Соціокультурні курси (SKK) – базова інформація про Чехію та інші цікаві теми у вигляді професійних лекцій

Усний переклад – в рамках соціальних консультацій та соціокультурних курсів до центру приходять перекладачі: української, російської, в'єтнамської та монгольської мови. Усний переклад також може відбуватися по телефону та по інтернеті (онлайн)

Курси чеської мови

 • Базовий – призначений для іноземців з мінімальним знанням чеської мови. Відвідувати курси можна одноразово.
 • Інтенсивний – призначений для іноземців з більш досконалим знанням чеської мови. Індивідуальні заняття слідують один за одним, відвідувати їх необхідно регулярно.
 • Спеціалізовані курси – ці курси призначені для дітей. Реалізація цих курсів відбувається безпосередньо в центрі або за домовленістю в окремих початкових школах

 

Юридична консультація – адвокат присутній у Центрі протягом зазначених годин, з яким можна проконсультуватися, наприклад з питання проживання та візи, трудові – равовідносини, довги тощо.

Освітні заходи – призначені для дітей, а також для широкої та професійної громадськості

Інтернет-кабінет та бібліотека – безкоштовний доступ до інтернету, газети, журнали та книги з різними мовними мутаціями доступні в бібліотеці

Zdroj: Centrum na podporu integrace cizinců, Vzdělário.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Top